Lapin AMK | Lapland UAS    

e-kirjat | e-books

Julkaisemme e-kirjoina avoimesti ja maksutta

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
 • tutkimustietoa,
 • oppimateriaaleja ja oppaita
 • muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Tämä sivusto on otettu käyttöön vuonna 2023. Aiemmat Lapin AMKin julkaisut löydät tältä sivulta.

  With the publication series Pohjoisen tekijät (the Northern Factors) we launch e-books concerning

  • RDI project outcome and results
  • Research
  • Learning materials and quides
  • Other distinguished and inspiring content basing on professional work.

  This page presents publications from year 2023 on. To find earlier publication please click here.

  Organisaation vastuullisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Organisaation vastuullisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Koikkalainen, Merja (toim.)

  Monialainen opinnäytetyö (MONT) on keskeinen osa Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulutuksen monialaista ja
  työelämälähtöistä opiskelua.

  Julkaisussa esitellään kolme opinnäytetyötä ja niitä yhdistävä tietoperusta. Artikkelit etenevät vastuullisen ajattelun kautta digitalisaation johtamiseen, valmentavaan johtamiseen ja hybridityöhön liitettyyn työhyvinvointiin.

  read more
  Havaintoja sosiaalialan digitalisaatiosta

  Havaintoja sosiaalialan digitalisaatiosta

  Viinamäki, Leena (toim.)
  Sosiaalialan YAMK-opiskelijat pohtivat digitaalista yhteiskuntaa sekä taloudellisesta että tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista:
  – digitalisaatio osana sosiaalipalveluita ja sote-uudistusta
  – digitalisaatio lasten ja nuorten kokeman henkisen väkivallan näkökulmasta
  – osallisuus digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

  Vastuuopettajat pohtivat artikkeleissaan rakennetasolta digitalisaation yhteiskuntapoliittisuutta.

  read more
  Sustainable Entrepreneurship for Climate Action

  Sustainable Entrepreneurship for Climate Action

  Krastina, Anzelika; Nawrath, Lara & Bruksle, Ieva

  This guide empowers educators, students, entrepreneurs, and businesses with the knowledge and tools necessary to create and develop sustainable business ideas and models.

  In this handbook, you will find a comprehensive methodology that walks you through the process of innovating and building sustainable businesses aligned with climate action.

  read more
  Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut

  Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut

  Tihinen, Maarit (toim.)

  Digitalisaation vauhdittaman työelämän murroksen vaatimukset kohdentuvat osaamisen lisäämiseen ja syventämiseen palvelutalouden johtamisvalmiuksien ja asiantuntijuuden kehittämisessä.

  Tämä artikkelikokoelma sisältää YAMK-opiskelijoiden muodostaman Digitaaliset palvelut ja asiakaskokemus -teemaryhmän tuottamat opinnäytetyöartikkelit. Jokaisessa opinnäytetyössä kuvataan työelämän toimeksiannosta noussut kehittämistehtävä teoreettisine viitekehyksineen, tutkimuskysymyksineen, menetelmällisine valintoineen, aineiston keruineen, tuloksineen sekä johtopäätöksineen.

  read more
  Työntekijälähtöinen työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen

  Työntekijälähtöinen työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen

  Lempiäinen, Marja (toim.)

  Yritykset ja organisaatiot kohtaavat toimintaympäristöönsä liittyviä muutoksia, jotka voivat ja ovat johtaneet totuttujen toimintamallien perusteelliseenkin arviointi- ja muutostyöhön. Yksi tärkeä muutostekijä on työntekijöiden työhön ja työelämään kohdistetut odotukset ja arvostukset.

  Tässä artikkelikokoelmassa YAMK-opiskelijat tarkastelevat monipuolisesti työhyvinvoinnin johtamista opinnäytetöidensä toimeksiantajayrityksissä: Aava Mobile Oy, Attendo Oy, Esperi Care Oy, Lapin hyvinvointialue ja Lappset Group Oy.

  read more
  Asiakasymmärryksen merkitys palveluiden kehittämisessä

  Asiakasymmärryksen merkitys palveluiden kehittämisessä

  Koikkalainen, Merja (toim.)

  Julkaisu kokoaa YAMK-opiskelijoiden neljä tutkimuksellisina kehittämistöinä tehtyä opinnäytetyötä sekä niitä yhdistävän yhteisen tietoperustan.

  Opiskelijoiden mielenkiinto kohdistui asiakasymmärryksen kautta palvelujen kehittämiseen, asiakastiedon merkitykseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Kehittämistöissä palvelujen käyttäjinä olivat terveydenhuollon potilaat, hyvinvointipalvelujen asiakkaat ja alueen opiskelijat.

  read more
  Johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Keskitalo, Tuulikki (toim.)

  Globaalit megatrendit heijastuvat myös Suomen toimintaympäristössä, jolloin entisten ja totuttujen toimintatapojenkin on muututtava, mukaan lukien johtamisen.

  Kokoomateos syventyy johtamisen eri teemoihin. YAMK-opiskelijat tutkivat ja kehittivät muun muassa aivohyvinvointia ja osaamisen johtamista asiantuntijaorganisaatioissa, vuorovaikutusta insinööritoimistossa ja onnettomuustilanteen virtuaalijohtamista.

  read more
  Maahanmuuttajien työllistyminen Lapissa sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta

  Maahanmuuttajien työllistyminen Lapissa sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta

  Yhteiskunnallinen yrittäjyys herättää yhä enemmän mielenkiintoa ja sen toimintaedellytyksiä halutaan edistää. Työvoimapula aiheuttaa myös sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallissa yrityksissä rekrytointivaikeuksia.

  Tässä julkaisussa tarkastellaan Lapin sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisten yritysten valmiutta palkata maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Julkaisu sisältää kehittämisehdotuksia, joita voivat hyödyntää yritykset, oppilaitokset, työllisyys-. yritys- ja maahanmuuttajapalveluissa toimivat, aluekehittäjät sekä muut asiasta kiinnostuneet. 

  read more
  Palliatiivisen hoidon osaaminen sairaanhoitajien ja lääkärien kuvaamana

  Palliatiivisen hoidon osaaminen sairaanhoitajien ja lääkärien kuvaamana

  Tohmola, Anniina; Auramo, Petra;
  Kaakinen, Pirjo; Lamminmäki, Annamarja; Lehto, Juho; Muurinen, Katja; Rajala, Mira ja Hökkä, Minna

  Tämän laadullisen, kuvailevan tutkimuksen kohderyhmänä oli 193 palliatiivisessa hoidossa työskentelevää sairaanhoitajaa ja erityispätevyyslääkäriä.

  Tuloksena saatiin laaja kuvaus palliatiivisen hoidon perus- ja erityistasolla vaadittavasta sairaanhoitajien ja lääkäreiden osaamisesta. Tulokset tarjoavat kansainvälisesti vertailukelpoisia suosituksia palliatiivisen hoidon toteutukseen sekä hoitotyön ja lääketieteen opettajien osaamisen syventämiseen.

  read more