Lapin AMK | Lapland UAS    

e-kirjat | e-books

Julkaisemme e-kirjoina avoimesti ja maksutta

 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksia,
 • tutkimustietoa,
 • oppimateriaaleja ja oppaita
 • muuta punnittua ja inspiroivaa asiantuntijatyöhön perustuvaa sisältöä.

Tämä sivusto on otettu käyttöön vuonna 2023. Aiemmat Lapin AMKin julkaisut löydät tältä sivulta.

  With the publication series Pohjoisen tekijät (the Northern Factors) we launch e-books concerning

  • RDI project outcome and results
  • Research
  • Learning materials and quides
  • Other distinguished and inspiring content basing on professional work.

  This page presents publications from year 2023 on. To find earlier publication please click here.

  Asiakasymmärryksen merkitys palveluiden kehittämisessä

  Asiakasymmärryksen merkitys palveluiden kehittämisessä

  Koikkalainen, Merja (toim.)

  Julkaisu kokoaa YAMK-opiskelijoiden neljä tutkimuksellisina kehittämistöinä tehtyä opinnäytetyötä sekä niitä yhdistävän yhteisen tietoperustan.

  Opiskelijoiden mielenkiinto kohdistui asiakasymmärryksen kautta palvelujen kehittämiseen, asiakastiedon merkitykseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Kehittämistöissä palvelujen käyttäjinä olivat terveydenhuollon potilaat, hyvinvointipalvelujen asiakkaat ja alueen opiskelijat.

  read more
  Johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Johtajuus muuttuvassa toimintaympäristössä

  Keskitalo, Tuulikki (toim.)

  Globaalit megatrendit heijastuvat myös Suomen toimintaympäristössä, jolloin entisten ja totuttujen toimintatapojenkin on muututtava, mukaan lukien johtamisen.

  Kokoomateos syventyy johtamisen eri teemoihin. YAMK-opiskelijat tutkivat ja kehittivät muun muassa aivohyvinvointia ja osaamisen johtamista asiantuntijaorganisaatioissa, vuorovaikutusta insinööritoimistossa ja onnettomuustilanteen virtuaalijohtamista.

  read more
  Maahanmuuttajien työllistyminen Lapissa sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta

  Maahanmuuttajien työllistyminen Lapissa sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta

  Yhteiskunnallinen yrittäjyys herättää yhä enemmän mielenkiintoa ja sen toimintaedellytyksiä halutaan edistää. Työvoimapula aiheuttaa myös sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallissa yrityksissä rekrytointivaikeuksia.

  Tässä julkaisussa tarkastellaan Lapin sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallisten yritysten valmiutta palkata maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Julkaisu sisältää kehittämisehdotuksia, joita voivat hyödyntää yritykset, oppilaitokset, työllisyys-. yritys- ja maahanmuuttajapalveluissa toimivat, aluekehittäjät sekä muut asiasta kiinnostuneet. 

  read more
  Palliatiivisen hoidon osaaminen sairaanhoitajien ja lääkärien kuvaamana

  Palliatiivisen hoidon osaaminen sairaanhoitajien ja lääkärien kuvaamana

  Tohmola, Anniina; Auramo, Petra;
  Kaakinen, Pirjo; Lamminmäki, Annamarja; Lehto, Juho; Muurinen, Katja; Rajala, Mira ja Hökkä, Minna

  Tämän laadullisen, kuvailevan tutkimuksen kohderyhmänä oli 193 palliatiivisessa hoidossa työskentelevää sairaanhoitajaa ja erityispätevyyslääkäriä.

  Tuloksena saatiin laaja kuvaus palliatiivisen hoidon perus- ja erityistasolla vaadittavasta sairaanhoitajien ja lääkäreiden osaamisesta. Tulokset tarjoavat kansainvälisesti vertailukelpoisia suosituksia palliatiivisen hoidon toteutukseen sekä hoitotyön ja lääketieteen opettajien osaamisen syventämiseen.

  read more
  Kohti turvallisempaa matkailuliiketoimintaa

  Kohti turvallisempaa matkailuliiketoimintaa

  Helameri Eeva, Iivari Pekka, Nisula Sari & Satokangas Pasi

  Julkaisussa esitellään matkailualan yrityksille tehty riskienhallintamalli. Sitä varten on tehty kooste eri toimialoilla käytetyistä riskienhallintamalleista sekä Lapin matkailuyritysten riskienhallinnan nykytilasta ja tarpeista.

  Riskienhallinnan systemaattisuus vaihtelee huomattavasti yritysten välillä. Kehitetty malli ja siihen pohjautuvaan konseptiin kuuluvat työkalut antavat ajattelun ja toiminnan välineitä erityisesti riskienhallinnan alkuaskeleita ottaville yrityksille.

  read more
  Aurinkoenergia Lapissa – Monien mahdollisuuksien aurinkosähkö 

  Aurinkoenergia Lapissa – Monien mahdollisuuksien aurinkosähkö 

  Pirttinen, Valtteri (toim.)

  Artikkelikokoelma syventyy aurinkosähköjärjestelmien toimintaan ja hyödynnettävyyteen pohjoisessa toimintaympäristössä, aurinkosähköjärjestelmien kehitykseen ja eri pilottikohteisiin Lapin alueella, asennuskulman tuotannolliseen vaikutukseen, energiayhteisöihin sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

  Julkaisun tavoitteena on välittää puolueetonta tutkimustietoa Lapin alueen aurinkoenergiasta kiinnostuneille toimijoille. Erityisesti julkaisu on suunnattu kaikille aurinkosähköjärjestelmiä harkitseville yrityksille, sekä julkisille toimijoille.

  read more
  LAPIN SOSIAALINEN KÄDENJÄLKI – Yhteinen toimintamalli työn ja tekijöiden kohtaamiseen

  LAPIN SOSIAALINEN KÄDENJÄLKI – Yhteinen toimintamalli työn ja tekijöiden kohtaamiseen

  Palmgren, Marko; Ainonen, Martti; Hirvonen, Janne & Puisto, Irina

  Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen ja työvoiman kohtaanto-ongelma ovat yhteiskunnallisia haasteita.

  Tässä julkaisussa tutkitaan tätä moniulotteista yhteiskunnallista haastetta ja rakennetaan Lapin sosiaalinen kädenjälki -toimintamallia.

  Mitä suurempi sosiaalinen kädenjälki on, sitä paremmin sosiaalinen kestävyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus toteutuvat.

  read more
  Inspiroivaa ja omavaraista pienrakentamista pohjoiseen

  Inspiroivaa ja omavaraista pienrakentamista pohjoiseen

  Meriläinen, Santeri (toim.)

  CoolBox-hankkeessa keskityttiin asiakaslähtöisiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin pienrakennuksiin sekä digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseen. Artikkelikokoelma tarjoaa kattavan tietopaketin siirreltävästä mikrorakennuksen prototyypistä, sen toiminnallisista ominaisuuksista ja teknisistä ratkaisuista.

  Julkaisu on suunnattu erityisesti PK-yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita mikrorakentamisesta ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista alalla.

  read more
  Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla

  Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla

  Maijala, Veikko; Martz, Francoise; Pyörälä, Tapio & Ranta, Aki

  Miten nokkonen soveltuu porojen ruokintaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on porojen hyvinvointiin?

  Poron ruokintakoe nokkosta sisältävällä täysrehulla -tutkimuksessa selvitettiin, miten nokkonen soveltuu porojen ruokintaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on porojen hyvinvointiin. Samalla selvittiin, miten nokkonen mahdollisesti vaikuttaa vasontaan, vasojen syntymäpainoon ja kasvukehitykseen.

  read more